Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

TYTO PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ KOUPI ZBOŽÍ A OBJEDNÁVKU SLUŽEB V ON-LINE OBCHODĚ (dále jen „obchodní podmínky“)se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 1. Prodávající:

Markéta Fleischnerová, IČ: 48098531, DIČ 7052210165 se sídlem Chýně, U Dráhy 334, PSČ 253 03

 

 1. Kupující:
 2. Vy, tedy osoba, která je objednatelem zboží či služeb prostřednictvím webové stránky: ……………………………(dále jen „webová stránka“)
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávající a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávající. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní obchodu nabízí zboží (zejména originální dárkové předměty jako malby, dárkové polštáře či jiné umělecké předměty a další) a služby (zejména pořádání kurzů jako kurz kreslení perspektivy pro designéry a architekty, základní kurz interiérového designu či letní školu interiérového designu) a dárkové poukazy na nabízení zboží či služby. Konkrétní výčet a specifikace zboží a služeb je obsažen na webovém rozhraní obchodu na stránkách www.mfart.cz
  3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží či služby od prodávající, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží či služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží či služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávající považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně povinností plynoucích z těchto obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávající, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poštovné je však vždy uváděno zvlášť. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávající uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o nákladech spojených s dodáním služby. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o nákladech spojených s poskytnutím služby uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno či kdy je služba poskytována rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží či služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. Objednávaném zboží či službách, čí dárkových poukazech na zboží a služby (objednávané zboží či služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží či služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (či požadovaném způsobu poskytnutí služeb, přichází-li tento výběr v úvahu) a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží či poskytnutím služeb (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícím je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávající kliknutím na tlačítko „[ODESLAT]“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávající považovány za správné a úplné. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží či služby, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  7. Prodávající je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (např. s ohledem na množství zboží či služeb, výši kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  8. Smluvní vztah mezi prodávající a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávající zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  10. Kupní smlouvu je rovněž možné uzavřít v případě, kdy klient učiní objednávku zboží či služeb prostřednictvím emailové objednávky, telefonní objednávky a prodávající mu takovou objednávku písemně potvrdí. Za písemné potvrzení je považováno rovněž potvrzení prostřednictvím emailové zprávy. Kupní smlouva je pak uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Prodávajícím.
 4. CENA ZBOŽÍ A služeb a PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží, cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží či s poskytnutím služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávající následujícími způsoby:
 • v hotovosti do pokladny prodávající v ateliéru na adrese: Ateliér interiérového designu, Business center Klamovka, Plzeňská 155/113, Praha 5, PSČ 150 00;
 • bezhotovostně převodem na účet určený prodávající, č. ú. 5028639001/5500 vedený u společnosti  mf-ART  a.s.(dále jen „účet prodávající“).
  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávající také náklady spojené s balením a dodáním zboží, popř. náklady spojené s dodáním služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží či služeb.
  2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží, popř. při započetí poskytování objednaných služeb. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dní od uzavření kupní smlouvy.
  3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží či služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající.
  4. Prodávající je oprávněna, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 3.6. obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu; ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávající kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží či služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
   1. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
   3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
   5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
   6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   8. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy služba, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávající odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávající, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávající. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od kupní smlouvy.
  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávající vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávající. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávající, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijala. Prodávající je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal. Při vrácení zakoupeného zboží je kupující povinen uhradit přepravu za zboží a vrátit jej v obalu a zabezpečení způsobem, jakým bylo zboží odesláno prodávajícím. V případě, že kupující nesplní tuto podmínku pro vrácení zboží v obalovém materiálu stejného druhu a dojde k poškození zboží, je povinen nahradit prodávajícímu škodu tímto vzniklou.
  5. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. V případech kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávající a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávající vrátit i poskytnutý dárek.
 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Zboží bude zákazníkovi dodáno jedním z těchto způsobů:
 1. prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou kupujícím v objednávce; nebo
 2. předáním a převzetím na adrese: Ateliér interiérového designu, Business center Klamovka, Plzeňská 155/113, Praha 5, PSČ 150 00.
  1. Bude-li zboží zasíláno Českou poštou, je kupující povinen uhradit prodávající náklady na takovou přepravu zboží, a to ve výši dle sazebníku České pošty. O výši nákladů na přepravu je kupující informován na webovém rozhraní obchodu před odesláním objednávky prodávající.
  2. Osobní odběr dle bodu 6.1. b) obchodních podmínek je možný dle osobní dohody s prodávajícím, a to na základě telefonické, nebo emailové dohody.
  3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  4. V případě že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
  5. Při převzetí zboží od České pošty je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit doručujícímu pracovníkovi České pošty. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od pracovníka České pošty převzít.
  6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávající, jsou-li či budou-li prodávající vydány.
  7. Je-li předmětem objednávky kupujícího služba, bude poskytnuta dle informací obsažených u konkrétní služby na webovém rozhraní obchodu před odesláním objednávky, nebude-li později mezi prodávající a kupující ujednáno jinak.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v bodu 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávající na adrese její provozovny (Ateliér interiérového designu, Business center Klamovka, Plzeňská 155/113, Praha 5, PSČ 150 00), případně i v sídle podnikání prodávající. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržela od kupujícího reklamované zboží.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávající za vady může upravit reklamační řád prodávající.
  7. Obdobně se ustanovení tohoto článku obchodních podmínek použijí i pro případ dodání či poskytnutí objednané služby.
 2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  4. Prodávající je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.
  2. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněna zpracovávat pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu osobní údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo), (dále společně jako „osobní údaje“).
  3. Kupující má právo před odesláním objednávky prodávající výslovně stanovit, že souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávající také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, a to jednoznačným „zaškrtnutím“ příslušného políčka, které bude mít kupující k dispozici. Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávající o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávající bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou pro účely realizace kupní smlouvy po nezbytnou dobu. Osobní údaje pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupující budou zpracovávány po dobu 3 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
  8. V případě že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (bod 9.5. obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat prodávající o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodávající odstranila takto vzniklý stav.
  9. Kupující má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů dále právo:
   1. na přístup k osobním údajům (kupující má právo získat od prodávající informace o tom, kdo zpracovává jeho osobní údaje, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a jakým způsobem),
   2. na opravu či doplnění osobních údajů,
   3. na výmaz osobních údajů (požádá-li o to kupující a jsou-li splněny všechny další podmínky, zejména není-li prodávající oprávněna či povinna osobní údaje kupujícího zpracovávat),
   4. na omezení zpracování osobních údajů,
   5. na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, zakládá-li se zpracování právě na souhlasu uděleném kupujícím,
   6. na vznesení námitky (kupující může kdykoliv vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu prodávající či třetí osoby),
   7. na přenositelnost osobních údajů (kupující je oprávněn získat od prodávající osobní údaje, které jí poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu),
   8. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (bude-li kupující nespokojen se zpracováním osobních údajů prodávající, může podat stížnost buď přímo prodávající.
  10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinna tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  11. Kupující bude mít před odesláním objednávky možnost rozhodnout, v jakém rozsahu souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svém počítači. V případě že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávající z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, je k ukládání cookies vždy nutný výslovný souhlas kupujícího, který bude možné provést „zaškrtnutím“ příslušných políček před odesláním objednávky, popř. úpravou nastavení.
 4. DORUČOVÁNÍ
  1. Je-li to z povahy věci možné, může být kupujícímu zboží doručováno na elektronickou adresu kupujícího (např. dárkový poukaz na zboží či služby poskytované prodávající).
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávající v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a žádost kupujícího týkající se jeho práv při zpracovávání osobních údajů.
  5. Kontaktní údaje prodávající:
 • adresa pro doručování: Ateliér interiérového designu, Business center Klamovka, Plzeňská 155/113, PSČ 150 00
 • e-mail: Info@mfart
 • telefon: +420775152221
  1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10:11. 2020

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Markéta Fleischnerová, IČ: 48098531, se sídlem Chýně, U Dráhy 334, PSČ 253 03

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum(*)

 

 

 

 

* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Pro více informací navštivte naše "Zásady ochrany osobních údajů"